HOTSPOT
พิธีมอบถวายอาคารมิชชั่่น 75 ปี

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดพิธีมอบถวายอาคารมิชชั่น 75 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวอวยพร และแสดงความยินดี  โดยมี นางสาวพริ้มเพรา  รัตนยันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต กล่าววัตถุประสงค์, ศจ.สมชัย ชื่นจิตร ประธานมิชชั่น สหภาพตะวันออกเฉียงใต้  กล่าวคำเทศนาและอธิษฐานถวาย ฯ, นายอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่น (กรุงเทพฯ และ ภูเก็ต) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริจาคเงิน แด่ครอบครัว บ้านหงษ์หยก / เสมอมิตร / รัตนยันต์  กล่าวอธิษฐานเปิดงานโดย คุณปีเตอร์ วีคส์ ที่ปรึกษาอาวุโส และกล่าวอธิษฐานปิด โดย ดร.สมชาย ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  ก่อนเยี่ยมชมอาคารมิชชั่น 75 ปี 

----------------------------------------

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลเซเว่นดย์แอดเวนติสท์ (หนี่งในเครือโรงพยาบาลของ Adventist ทั่วโลก) ได้เข้าเป็นสถานพยาบาบในโครงการประกันสังคม และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกเคียงคู่ชาวภูเก็ตมานานกว่า 76 ปี มีพันธกิจที่จะให้รักษา และประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าควบคู่กับการส่งเสริมด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2483 (คริสตศักราช 1940)  จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง ทั้่งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลากหลายสาขา มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในด้านการวินิจฉัย และการบำบัดรักษารวมถึงการดูแลฉุกเฉิน โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาล "ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย" จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในปีพุทธศักราช 2544 และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 2 โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และอยู่ระหว่งขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ในการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วิญญาณ และสังคม โรงพยาบาลมีฝ่ายศาสกิจ เพื่อเกื้อหนุนด้านจิตวิญญาณสำหรับผู้ป่ายและญาติ รวมทั้งให้บริการอาหารสุขภาพมังสวิรัติ เบเกอรี่่เพื่อสุขภาพ แก่ผู้รับบริการ พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์หลักในการจัดสร้างอาคารมิชชั่น 75 ปี ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น ได้จัดให้มีแผนกต่างๆไว้รองรับการให้บริการ ดังนี้

ชั้น 1 เป็นแผนกจัดซื้อ และคลังยา

ชั้น 2 เป็นแผนกกายภาพบำบัด

ชั้น 3 เป็นแผนกทันตกรรม

ชั้น 4 เป็นแผนกเวชระเบียน

ชั้น 5 เป็นห้องประชุมเสมอมิตร รองรับได้มากถึง 150 ท่าน 

อาคารมิชชั่น 75 ปี ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง เร่ิมตั้่งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 แล้วเสร็จในวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 28,871,501.82 บาท ณ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการเป็นที่่เรียบร้อยแล้วโดยได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดมา