HOTSPOT
รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู่้เรื่อง "อาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ"

นพ.นโรตม์ ตรีณรงค์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกสันหลัง ประจำสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดและทีมงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “อาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุและการออกกำลังกายเพื่อคลายกล้ามเนื้อ” แก่สมาชิกชมรมฟื้นฟูสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดเมื่อย พร้อมให้แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงอายุ โดยกิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆ นี้