HOTSPOT
สภาอุตฯ ท่องเที่ยวจัดระดมความคิดวางแนวยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวไทย 2560-2564

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดสัมมนา “การเตรียมพร้อมสู่การปฏิรูปการท่องเที่ยว และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว” โดยมีนายภูริต มาศวงศ์ศา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน และรับฟังบรรยายพิเศษโดย นายอักกพล พฤกษวัณ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 90 ราย จากกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด โดยผลักดันผ่านคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวในเรื่องของโครงการและงบประมาณ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา คือ ความเข้าใจพื้นฐานที่ตรงกันในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการท่องเที่ยวของรัฐบาล