HOTSPOT
"Water Festival 2016" เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย

“Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” กับมหกรรมความสนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ตอบสนองนโยบายรัฐ รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ด้วยการเล่นสงกรานต์แบบดีงามประพรมน้ำอนุรักษ์ประเพณีไทยดั้งเดิม พร้อมขยายพื้นที่จัดงานอลังการ 3 ภาค ในจังหวัดหลักของประเทศไทย จากเดิมที่จัดขึ้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และขยายพื้นที่ไปยังภาคเหนือ (เชียงใหม่) และ ภาคใต้ (ภูเก็ต)