HOTSPOT
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตให้ความรู้ เรื่อง “ การดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟัน”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT)  นำ ทพญ.ดวงพร  ตันรุ่งเรือง  ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง  “ การดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟัน”  ผ่านรายการบ้านนี้มีรอยยิ้ม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT)   เพื่อให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้เป็นอย่างดี