HOTSPOT
“มิชชั่นห่วงใย พ้นภัยโรคไต”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  ทีมแผนกประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมกับ  นางจันทวี  ระงับพาล ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรมวันไตโลก ในโครงการ “มิชชั่นห่วงใย   พ้นภัยโรคไต”  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมออกบูธ ดังนี้  บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องไต  บูธตรวจวัดความดันโลหิต ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  และมีกลุ่มอาหารตัวอย่างสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไต โดยนักกำหนดอาหารมาให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องอาหาร  เพื่อสร้างกระแสตื่นตัวให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคไตรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไตมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก         โดยมีนางสาวพริ้มเพรา  รัตนยันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้