HOTSPOT
นพ.ชินวัต สุวรรณทิพย์ ให้การต้อนกับคณะตัวแทนจากหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา

นพ.ชินวัต สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมให้การต้อนกับ คณะตัวแทนจากหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ด้านความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยจากเหตุฉุกเฉิน และภัยธรรมชาติ เพื่อประสานงานสำรวจพื้นที่ ที่อาจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีกิดเหตุภัยธรรมชาติในอนาคต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559