HOTSPOT
เคล็ดลับห่างไกลโรคต่อมลูกหมาก

นพ.ณัฐเวทย์ มีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เคล็ดลับห่างไกลโรคต่อมลูกหมาก” ที่ทางโรงพยาบาลฯ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (ผู้ชายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก อาทิ มะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากโต และต่อมลูกหมากอักเสบ เป็นต้น ตลอดจนวิธีการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม อันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น โดยมี นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล