HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะแพทย์ Oregon Health & Science University

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ผู้อำนวยการสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะแพทย์จาก Oregon Health & Science University ในโอกาสเข้าประชุมวางแนวทางการทำงานวิจัยทางการแพทย์ของสถาบันโรคสำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต เพื่อนำความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์กับวงการสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐานระดับสากลของทางโรงพยาบาล  อาทิ Brain Health Institute, ศูนย์ระบบประสาทและสมอง, ศูนย์มะเร็ง และโรงพยาบาลดีบุก