HOTSPOT
เยาวชนคนเก่งจากภูเก็ต รับทุนการศึกษา มูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน"

นภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบทุนการศึกษารางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ในหัวข้อ “เด็กดี” ระดับปฐมวัย แก่ เด็กหญิงบุญญาภา จิรพิสุทธิกุล นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จังหวัดภูเก็ต ในงานประกาศผลและมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี อาคารชาลเลนเจอร์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบในสองสถานะ ที่มิอาจแยกออกจากกันได้ นั่นคือสถานะสมาชิกของ อุตสาหกรรมยานยนต์ และสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS, รายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์ และ CARNATOMY และผู้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์” จึงได้ริเริ่มจัดงาน MOTOR EXPO GRAND CHARITY NIGHT ขึ้น พร้อมชักชวนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมยานยนต์ และสังคมไทย

ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ในปีแรกของการจัดงาน MOTOR EXPO GRAND CHARITY NIGHT บริษัท ฯ นำเงินรายได้จากการจัดงานบริจาคสมทบทุนแก่องค์การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน รวมถึง องค์การด้านยานยนต์ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่ง

ต่อมา บริษัท ฯ เล็งเห็นว่าการบริจาคเงินสนับสนุนองค์การต่างๆ เพียงบางส่วน ไม่สามารถก่อให้ เกิดความแข็งแกร่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมยานยนต์ และประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ ตราบใดที่ยัง ไม่อาจขจัดการทุจริตคอร์รัพชันในภาครัฐและเอกชน อันเป็นต้นตอแท้จริงของปัญหาให้หมดสิ้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการทุจริตคอร์รัพชันเป็นวิกฤตฉุดรั้งความเจริญ เป็นภัยต่อความมั่นคง และ เป็นต้นเหตุของความยากจนของชนในชาติ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อศักยภาพการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ทั้งยังสร้างความอับอายแก่คนไทย และทำลายเกียรติภูมิของประเทศเราลงอย่างย่อยยับ จากการถูก จัดให้เป็นชาติที่มีการคอร์รัพชันสูงอันดับสองของเอเชีย ที่มา) : สำนักงานที่ปรึกษาความเสี่ยง ทางการเมือง และเศรษฐกิจ: Political and Economic Risk Consultancy - PERC)

ดังนั้น ในปี 2550 บริษัท ฯ จึงจัดทำโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติใน วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อรณรงค์ให้ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ และสังคมไทย เกิดความ “ใสสะอาด” ซึ่งสอดคล้องกับการดำรง อยู่ในสองสถานะของบริษัท ฯ ดังที่กล่าวแล้วนั่นเอง

สำหรับด้านยานยนต์ โครงการ ฯ จะรณรงค์สนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศ และสภาพแวด ล้อม ที่เกิดจากการผลิตการใช้ยานยนต์ผ่านมูลนิธิองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทนที่ทรงดำริให้ผลิตเอธานอลจากน้ำตาล นำไป ผสมกับน้ำมันเบนซิน ตลอดจนทดลองน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาใช้แทนน้ำมันดีเซล จนเป็นที่มาของแกสโซฮอล และไบโอดีเซล ซึ่งมีส่วนช่วยลดมลพิษในอากาศอย่างได้ผล

นอกจากนี้ โครงการ ฯ ยังส่งเสริมการแสวงหาพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการพัฒนา เทคโนโลยียานยนต์เพื่อรองรับ เช่น ยานยนต์ไฮบริด และยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

ส่วนในด้านสังคม บริษัท ฯ ยึดถือปรัชญาของ “มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด” เป็นแนวทาง พร้อม ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อน กิจกรรมรณรงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และ ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารโครงการ ฯ จึงเกิดแนวคิด ที่จะเพิ่มศักยภาพ และขยายบทบาทของโครงการฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และปลูก ฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นอันเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เมื่อเดือนสิงหาคม 2556

เป้าหมายของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” คือการสนับสนุนให้อากาศ และสภาพแวดล้อมของ เราปลอดมลพิษจากการผลิต และการใช้ยานยนต์ รวมทั้งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในทุกภาคส่วนของ สังคมไทย อันจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งฟื้นคืนเกียรติภูมิของประเทศเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบไป