HOTSPOT
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดบรรยายเรื่อง รู้ทันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559   โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำทีมโดยแผนกประชาสัมพันธ์และการตลาด จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยกำหนดจัดบรรยายให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ในหัวข้อเรื่อง “รู้ทันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง” ให้กับชุมชนชาวบ้านพรุสมภาร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อการหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตรวจวัดระดับความดันโลหิตสูง หลังการเข้าร่วมอบรมพบว่าประชาชนให้ความสนใจและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง    ณ  โบสถ์บ้านพรุสมภาร  อ.ถลาง