HOTSPOT
ก่อสร้างอนาคตเพื่อลูกน้อย โปรตีนยิ่งมากยิ่งดีจริงหรือ?

นางจันทวี  ระงับพาล ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลป่าตอง และ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมจัดประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง “ก่อสร้างอนาคตเพื่อลูกน้อย โปรตีนยิ่งมากยิ่งดีจริงหรือ?”  โดยมีวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยกรด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน 3 หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ ท่านแรก รศ.นพ. สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ หน่วยโภชนาการ ภาควิชากุมารแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท่านที่สอง คุณฐาภศิษฐ์ สันติกุล นักโภชนาการประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต บรรยายเรื่อง “โภชนาการสำหรับทารกและเด็กเล็ก”  และท่านที่สาม คุณอรุณศรี กัณวเศรษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลวิชรพยาบาล บรรยายเรื่อง “ก่อสร้างอนาคตกำหนดพัฒนาการที่ดี’’ มาให้ความรู้กับทีมพยาบาลและนักโภชนาการจากโรงพยาบาลต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจคุณค่าของโภชนาการอย่างถูกต้องสูงสุด และนำไปเป็นแนวทางในด้านอาชีพของตนเองได้ต่อไป  โดยมีนายอธิคม  ศรีรัตนประภาส  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานการประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสมอมิตร ชั้น 5 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต