HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR)

            โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามโครงการ #HealthyTogether ตอน Heart to Heart Project ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้แนวคิด กู้ภัยตัวน้อย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญ และมีความรู้ที่ถูกต้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561