HOTSPOT
PHUKET HEALTH SERIES RUN หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล

“หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล การเอาชนะที่ยากที่สุด คือ การเอาชนะใจตัวเอง เอาชนะในการฝึกซ้อมร่างกายให้พร้อมการแข่งขัน 4 แมตซ์ที่เพิ่มระยะทาง อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและมีวินัยต่อตัวเองอย่างสูง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เราเชื่อว่าคุณทำได้ มาวัดใจกันเลยกับ PHUKET HEALTH SERIES RUN”

“โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง” เป็นโครงการต่อยอด จากโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ที่หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเป็นผู้นำในการรวมตัวของความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน งานวิ่งที่หมอและประชาชนก้าวไปด้วยกัน (No one left behind) เพื่อจุดประกายให้ทุกคนหันมาออกกำลังและใส่ใจในสุขภาพ

โครงการหมอชวนวิ่ง ได้ถูกจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ซึ่งโครงการดี ๆ แบบนี้ จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น นำด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้คำปรึกษาและชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ก้าวออกมาวิ่งไปพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย ทั่วประเทศ ส่งต่อเป็นเส้นทางและไปบรรจบกันที่จังหวัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดภูเก็ตเอง เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นทาง สายที่ 15 ที่จะส่งต่อไปจังหวัดพังงา เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์กลางต่อไป

เหตุนี้เอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็น ภูเก็ตเมืองออกกำลังกายและเล่นกีฬา และภาคีสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต จึงเล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะใช้โอกาสในการจัดงานโครงการหมอชวนวิ่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ในการที่จะส่งเสริมให้ชาวภูเก็ตได้หันมาออกกำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” หรือ “Phuket Health Series Run” ขึ้นมา โดยเป็นการจัดงานวิ่งต่อเนื่อง 9 เดือน 9 กิโล กำหนดเป็นการวิ่งทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

วิ่งวัด BMI (Body Mass Index) ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอม ในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ถ้าคุณมีค่า BMI มากกว่า 23 จะมีความเสี่ยงต่อโรค จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าการเดินวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 9 เดือนจะช่วยให้คุณ มีดัชนีมวลกายที่ปกติได้

โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN เป็นโครงการแรก ที่นำระบบเก็บค่าสุขภาพรายบุคคลเพื่อนำมาเปรียบเทียบการพัฒนาทางสุขภาพ โดยวัดผลสัมฤทธิจากการลดค่า BMI ในแต่ละบุคคลให้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน โครงการได้สร้างระบบการสมัครผ่านทางเวปไซต์ www.phukethealthseriesrun.com และกำหนดให้กรอกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประมวลผลเปรียบเทียบกับการวิ่งในแต่ละซีรีส์

“มาวิ่งลดค่า BMI กันเลยกับ PHUKET HEALTH SERIES RUN”

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน กับประชาชนของจังหวัดภูเก็ต
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญในการการวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมภูเก็ต ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

ประเภทวิ่ง

โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN แบ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วงโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.ประเภท HEALTHY สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน แต่ต้องการชนะใจตนเอง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 2 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.

2.ประเภท SUPER HEALTHY สำหรับนักวิ่งทั่วไป ที่ใจต้องการเอาชนะระยะทาง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 3 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 9 km. / 12 km. / 15 km. และ 18 km.

3. ประเภท FAMILY HEALTHY สำหรับครอบครัวที่ต้องการปลูกฝังการออกกำลังกายให้กับโลก โดยมีพ่อแม่เป็นตัวอย่าง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั่งละ 2 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.

ประเภทรางวัล

1. วิ่งครบ 4 series รับเสื้อ HEALTHY FINISHER / SUPER HEALTHY FINISHER / FAMILY HEALTHY FINISHER
2. วิ่งครบ 4 series และมีผลการเปลี่ยนแปลง BMI ดีขึ้น 99 คนแรก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ Healthy Idol
3. ครอบครัวสมาชิกทุกคนวิ่งครบ 4 series จะได้รับประกาศนียบัตร Family Healthy Idol
4. องค์กร/หน่วยงานที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Agency Healthy Idol
5.ชมรมวิ่งทีส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Club Healthy Idol

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน กับประชาชนของจังหวัดภูเก็ต
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญในการการวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมภูเก็ต ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

ประเภทรางวัล

1. วิ่งครบ 4 series รับเสื้อ HEALTHY FINISHER / SUPER HEALTHY FINISHER / FAMILY HEALTHY FINISHER
2. วิ่งครบ 4 series และมีผลการเปลี่ยนแปลง BMI ดีขึ้น 99 คนแรก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ Healthy Idol
3. ครอบครัวสมาชิกทุกคนวิ่งครบ 4 series จะได้รับประกาศนียบัตร Family Healthy Idol
4. องค์กร/หน่วยงานที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Agency Healthy Idol
5.ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Club Healthy Idol

ค่าลงทะเบียนวิ่ง HEALTHY

1. SERIES 1 คนละ 290 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ190 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 390 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4
.
ค่าลงทะเบียนวิ่ง SUPER HEALTHY
1. SERIES 1 คนละ 390 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ190 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 490 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4
.
ค่าลงทะเบียนวิ่ง FAMILY HEALTHY 
*ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน (พ่อ แม่ ลูก)
1. SERIES 1 ครอบครัวละ 690 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 ครอบครัวละ 390 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 ครอบครัวละ 890 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

วันและสถานที่

1. SERIES 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
2. SERIES 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลป่าตอง
3. SERIES 3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลถลาง
3. SERIES 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลวชิระ


SERIES 1 4 พฤศจิกายน 2561

สำหรับซีรีส์แรก นำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต เป็นแม่งาน กำหนดวิ่งในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสอดรับกับโครงการ หมอชวนวิ่ง ที่ภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นทาง สายที่ 15 ที่จะนำการวิ่งส่งต่อไปจังหวัดพังงา เพื่อไปรวมที่จุดศูนย์กลางคือกรุงเทพมหานครต่อไป

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต ว่าด้วยหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองออกกำหลังกาย /เล่นกีฬา ในวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2561 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เสวนาหัวข้อสุขภาพ รวมถึงการพูดคุยสัมภาษณ์กับ กูรู เซเลบริตี้ นักวิ่งของเมืองไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการออกกำลังกาย ณ บริเวณลาน อเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

โดยกำหนดการวิ่ง จะถูกแบ่งออกเป็น สองกลุ่ม คือ

- กลุ่มขบวนนักวิ่งส่งต่อคฑา วิ่งรณรงค์การออกกำลังกายจังหวัดภูเก็ต – พังงา วิ่งไปยังจังหวัดพังงา ตามโครงการ หมอชวนวิ่ง ของแพทยสภากับกระทรวงสาธารณสุข
- กลุ่มที่วิ่งตามระยะทางหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN แบ่งเป็นประเภท Healthy , Family Healthy และ Super Healthy ตามลำดับ

เส้นทางที่กำหนด

กลุ่มขบวนนักวิ่งส่งต่อคฑา วิ่งรณรงค์การออกกำลังกายจังหวัดภูเก็ต – พังงา
เป็นขบวนวิ่งรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง จะเริ่มจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผ่านชุมชนในตัวเมืองภูเก็ตออกไปตามถนนเทพกระษัตรี จนถึงจุดส่งมอบคฑาให้จังหวัดพังงาบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัด ณ สะพานสารสิน โดยมีองค์กรปกครองส่วนถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และนำมวลชนเข้าร่วมตามจุดรับ-ส่งคฑา จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่
จุด Start สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 1 อบต.เกาะแก้วชวนวิ่ง บริเวณ สนง.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 2 เทศบาลศรีสุนทรชวนวิ่ง บริเวณศูนย์การค้าไทวัสดุ
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 3 เทศบาลเทพกระษัตรีชวนวิ่ง บริเวณศูนย์การค้าแมคโครถลาง
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 4 อบต.เทพกระษัตรีชวนวิ่ง บริเวณร้านอาหารแม่จู้ อำเภอถลาง
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 5 อบต.ไม้ขาวชวนวิ่ง บริเวณประตูเมือง อำเภอถลาง
จุด Finish ส่งมอบคฑา รอยต่อจังหวัดภูเก็ต-พังงา ณ สะพานสารสิน

กลุ่มที่วิ่งตามระยะทางหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN

เป็นขบวนวิ่งเพื่อสุขภาพภายในจังหวัด โดยการจัดวิ่งเพิ่มระยะทางแบบ Series 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน ร่วมกับการประเมินสุขภาพด้วยการวัดดัชนีมวลกาย(BMI) ระหว่าง 4 พฤศจิกายน 2561 – 18 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
1. ประเภท Healthy สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน เริ่มจาก 3 Km เพิ่มเป็น 5 Km 7 Km และ 9 Km
2. ประเภท Super Healthy สำหรับนักวิ่งทั่วไป เริ่มจาก 9 Km เพิ่มเป็น 12 Km 15 Km และ 18 Km 
3. ประเภท Family Healthy สำหรับครอบครัวตัวอย่างที่พ่อแม่เป็นต้นแบบพาลูกมาวิ่งออกกำลังกาย เริ่มจาก 3 Km เพิ่มเป็น 5 Km 7 Km และ 9 Km
โดย Series ที่ 1 วิ่งพร้อมขบวนรับส่งคฑา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยจะหมุนเวียนไปวิ่งกับร่วมหมอทั้ง 3 โรงพยาบาลของจังหวัดภูเก็ต Series2 วิ่งกับหมอโรงพยาบาลป่าตอง Series3 วิ่งกับหมอโรงพยาบาลถลาง และ Series4 วิ่งกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต