HOTSPOT
“The Charm Of Samut Prakan” เสน่ห์ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาไทย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

จัดกิจกรรมโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   ณ  บริเวณลานจอดรถเวทีกลางสวนสาธารณะสะพานหิน

………………………………………………………………

            จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน นำผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP  และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล จากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ รวม 108 บูธ มาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน The Charm of Samutprakan ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองปากน้ำ ให้เป็นที่รู้จักอยากแพร่หลายไปสู่สากล รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการสร้างรายได้เครือ OTOP ของจังหวัด

            นางสีชมพู บุตรสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นคณะผู้จัดงานและคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตจากภายในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จังหวัดสมุทรปราการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน การตลาดเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ      ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรวบรวมมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP  อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยุ่ในชุมชนต่อไป

            การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล กิจกรรม แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับเครือข่าย OTOP และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จึงได้นำผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสมุทรปราการมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน The Charm of Samutprakan ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – วันที่ 3 ตุลาคม ณ บริเวณลานจอดรถเวทีกลางสวนสาธารณะสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (โดมแอร์)  โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเทศบาลนครภูเก็ต ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดงานในครั้งนี้

            ทั้งนี้ สินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย กลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องประดับ ของตกแต่ง ของใช้เครื่องแต่งกาย กลุ่มสมุนไพร อาทิ ปลาสลิดบางบ่อของขึ้นชื่อที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น คุกกี้ปลาสลิด ก้างปลาสลิดทอด ปั้นสิบไส้ปลาสลิด น้ำพริกปลาสลิด น้ำปลาหวานต้นหอม เครื่องประดับจากดินสอพอง อ.บางเสาธง ไข่วิจิตร อ.บางพลี เครื่องหนังบางปูใหม่ที่ทำมาจากหนังจระเข้และหนังปลากระเบน อ.เมือง และยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกมากมาย