HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ ส่งทีมแพทย์พยาบาลร่วมจัดฐานสถานการณ์จำลองการใช้เครื่อง AED ในกิจกรรม Phuket EMS Rally

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ หรือ Phuket EMS Rally ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ สวนสาธารณะสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการงานการแพทย์ฉุกเฉินของภาคีเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดภูเก็ต โดยทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสิริโรจน์ ได้รับมอบหมายให้ประจำฐานสถานการณ์จำลองการใช้เครื่อง Automated External Defibrillator (AED) ช่วยชีวิตผู้ป่วยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน