HOTSPOT
ข่าวหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดดำเนินรายการงานสัมมนาและนิทรรศการ Phuket Digital Innovation Summit 2018: BIG Data (PHUKET DIS 2018) ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, จังหวัดภูเก็ต, DEPA, Digital Thailand Big Bang 2018, PKCD, CDA, CAT, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, true ณ ห้างสรรพสินค้า Homework ชั้น 1