HOTSPOT
มิสแกรนด์ภูเก็ตสนับสนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน
นายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท  และ on top สนับสนุนอาหารสุนัข 30,000 บาท จากนายธีระศักดิ์ ผลงาม ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต และนางสาวน้ำอ้อย ชนะพาล มิสแกรนด์ภูเก็ต 2018 ร่วมด้วยนายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาคอกเลี้ยงสุนัข ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณโดยรอบบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ให้สวยงามและถูกสุขอนามัย ตามแนวทางที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ณ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
................................