HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการ Marine Safety: Safe Your Spine เที่ยวทะเลสุขใจ สบายหลัง สบายใจ

เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านการปฏิบัติตัวเมื่อต้องโดยสารเรือเร็ว หรือ Speed Boat และอบรมทักษะด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางทะเลแก่กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยมีนายแพทย์นโรตม์ ตรีณรงค์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกสันหลัง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมเป็นวิทยากร ณ ร้านอาหารกันเอง 2 ตำบลฉลอง โดยมีนายทนงค์ องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยโครงการ Marine Safety: Safe Your Spine เที่ยวทะเลสุขใจ สบายหลัง สบายใจ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุทางทะเล อันจะช่วยยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ