HOTSPOT
ภูเก็ตเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดทุ่งนาหลวง

 วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการเปิดตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดทุ่งนาหลวง) ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดอบจ.ภูเก็ต รก.นายกอบจ.ภูเก็ต หัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนเข้าร่วมงาน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและเปิดพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ที่ใช้จัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ของทุกปี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต  สืบเนื่องจากอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต มีตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า ส่วนอำเภอกะทู้ มีพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่  สวนสาธารณะลานกีฬากะทู้   จึงมีความตั้งใจจะเปิดให้พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง เป็นตลาดวัฒนธรรม ซึ่งจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็น ด้านอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกใหม่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

                ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่อย่างแท้จริง และขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอถลาง ได้สานต่อการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดทุ่งนาหลวง) อย่างต่อเนื่องสืบไป หรืออนาคตจะพัฒนาพื้นที่ให้มีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมใดก็ตาม อาทิ ให้ชาวต่างชาติมาจัดงานแต่งงานสไตล์พื้นบ้าน จัดมัคคุเทศก์ตัวน้อยนำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านภูเก็ต เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต่อไป

           นางอุทัย  พัฒนพิชัย  วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  ในนามตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดทุ่งนาหลวง) เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 

มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

            1.  เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยใช้จุดแข็งในการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีต มาเป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม    เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยว

            2. เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนมาสาธิตและจำหน่ายในงาน

            3. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

                ภายในงานพบกับร้านสินค้าพื้นเมือง อาหารถิ่น ขนมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป กว่า 50 ร้านค้า กิจกรรมการแสดง การละเล่นแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น วงดนตรี และนักร้องค่ายดัง

                เพื่อให้กิจกรรมมีความต่อเนื่อง จังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดทุ่งนาหลวง) จึงกำหนดวันจัดงานตลาดประชารัฐในวันเสาร์ที่ 714 (ซึ่งมีงานเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2561 ด้วย) และ 21 เมษายน 2561 จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 076 223617