HOTSPOT
กิจกรรมรณรงค์วันวัณโลกสากล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำทีมโดยฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แนะนำให้ความรู้เรื่องวัณโรค  เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2561 นำโดยนายแพทย์นคร  อัษฎามงคล ผู้จัดการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ภาวะโรคติดเชื้อ ”  มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการในตึกผู้ป่วยนอก  อีกทั้งร่วมเดินรณรงค์แนะนำให้ความรู้การล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน และให้ความรู้การป้องกันในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องต่อไป สำหรับโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรคแก่หน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ  ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต