HOTSPOT
จังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการชายหาดติดดาว

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ทำพิธีเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ปี 2561  (ชายหาดติดดาว) โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (ที่ 8 จากซ้าย) นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ (ที่ 9 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และดร.พรศรี สุทธนารักษ์ (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต  ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม  2561 เวลา 16.00-19.00  น.  ณ ชายหาดกะรนบริเวณใกล้เคียงหนองหาน

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ด  กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอันดับแรกคือชายหาดที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  จึงเห็นชอบ และจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดภูเก็ต  และมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561  ภายใต้ชื่อ “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตและยกระดับชายหาดให้มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าชายหาด หน่วยงานท้องถิ่นบริเวณชายหาด ภาคประชาชน  หันมาตระหนัก และใส่ใจคุณภาพชายหาดของตนเอง

ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต  กล่าวว่า ชายหาดท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการตรวจเมินมีทั้งหมด 13  หาด ได้แก่ หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่าตอง หาดไตรตรัง หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน หาดเกาะเฮหรือคอรัลไอแลนด์ หาดพลับพลา (เกาะราชา)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่ง ที่ 6297/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

1.  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต                                              ประธานกรรมการ

2.ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษมลพิษ                                                             กรรมการ                              

3.ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                   กรรมการ                        

4.  ผู้แทนสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙       กรรมการ

5.  ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต                                             กรรมการ

6.   ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต        กรรมการ        

7.   ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต                             กรรมการ

8.   ผู้แทนสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต                                                        กรรมการ                         

9.  ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน                                                                                                          กรรมการ           

10.  ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย กรรมการและเลขานุการ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต   

คณะกรรมการฯ จะทำการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 13 หาด ระหว่างวันที่ 19-21 และ 26-28 มีนาคม 2561 โดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

  •      การจัดการสิ่งแวดล้อม                                           คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 34
  •      คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ                             คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 32
  •      การจัดการด้านการท่องเที่ยว                                 คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 24
  •      สภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ                   คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 10

การดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018”  เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญ และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และสวยงาม จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน หันมาให้ความสำคัญ และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  ตลอดจนเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ยังคงมีความสวยงาม และสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบให้กับเยาวชนรุ่นลูก รุ่นหลานของเราต่อไป

สำหรับการประกาศผลระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 13 หาด จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยจะมีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานผู้ดูแลชายหาด ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018”