HOTSPOT
Young Designer PKRU โชว์ผลงานขายไอเดียดีไซน์ล้ำ เพื่อผู้ประกอบการอันดามัน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาและกิจกรรมเปิดบ้านออกแบบ เปิดบ้านออกแบบ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
Product Design Open House ยังดี Young-Designer 4.0 โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจน คณาจารย์ นักออกแบบอิสระ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต การสัมมนามี รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร / รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญจากภาควืชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ศิลปากร / ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ จากสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ม.วลัยลักษณ์ และ นายอภิวัฒน์ ศรศักดา จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมสัมมนาหัวข้อ "นักออกแบบยุค 4.0 ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม กล่าวว่า “สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อหวังผลผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบสร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น
เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันในเชิงธุรกิจตรงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง โดดเด่น สวยงาม จะได้เปรียบทางการค้า การตลาด สามารถดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้น สำหรับโครงการสัมมนาและกิจกรรมเปิดบ้านออกแบบครั้งนี้จัดขึ้นเ
พื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ทางด้านวิชาการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า นักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระ และผู้ที่สนใจทางด้านการออกแบบทั่วไป อีกทั้งเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และมีบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & high Value Services) ด้วยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา จำเป็นต้องอาศัยหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยคิด ช่วยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถแข่งขันทางตลาดของอาเซียนได้และพัฒนาบัณฑิตที่จบไปอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์งานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ท้องถิ่นได้และสามารถเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเขตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน” ประธานการจัดกิจกรรม Product Design Open House
 
ผู้สนใจเข้าชมผลงาน สามารถมาชมได้ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต  ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-22.00 น.