GALLERY
ตะวันยิ้ม59 แต้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง ศุกร์ที่ 1 กค. 59

โครงการตะวันยิ้ม 59 "แต้มสี เติมฝัน ปันสุข ให้น้อง" โรงเรียนบ้านบางคู ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ปีนี้ สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการคือ สีทาอาคารเรียนหลังใหม่ ได้สี และสิ่งของอื่นๆที่ทางโรงเรียนต้องการครบตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเงินสนับสนุนโรงเรียน และ ทุนการศึกษา