ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

เด็กรุ่นใหม่เข้าถึง อินเตอร์เน็ต-โซเชียล เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้

     จากการ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ Covid19 ที่ทำให้การเติบโตของการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเรียนออนไลน์ ของเด็กๆ ที่ต้องใช้ชีวิตในบ้านเพื่อการศึกษา ก็ทำให้ตัวเลขของการเข้าถึงสื่อต่างๆ และอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

     ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า รวมถึง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสย. ช่วงเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มเด็กมัธยมชั้นปี 1-6 อายุระหว่าง 13-19 ปี รวม 542 คน มีการเปิดรับสื่อมากถึงวันละ 6-8 ชั่วโมง แบ่งเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต 61% การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค เล่นเกม และติดต่อสื่อสารออนไลน์ 39%

     นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้เด็กใช้สื่อออนไลน์ 1-3 ชั่วโมง สูงมากถึง 77.67% รองลงมา 4-6 ชั่วโมง 16.13% และอนุญาตให้ใช้มากถึง 7 ชั่วโมงขึ้นไป 11.91%

ข้อมูล: parentsone.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS