INTERVIEW
15 มกราคม พบกับ Someone in Airport ช่วงดีเจ ฟีม

ติดตามการ PHONE IN ของ #เด็กน้อย
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม
"ความรักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่"
https://www.youtube.com/watch?v=Z_QjZkUasBc&t=7s

เด็กน้อย (เพลงพิเศษ) จาก SOMEONE IN AIRPORT