INTERVIEW
28 เมษายนนี้พบกับ ตี๋ วิวิศน ์บวรกีรติขจร ช่วงดีเจพริกไท

8 ปีในวงการบันเทิงของ ตี๋ วิวิศน ์บวรกีรติขจร (ตี๋ AF4)

กับการเป็นหนุ่มหล่อมาดเข้ม คาแร็กเตอร์กวน ผา่นงานในวงการมาแทบทกุรูปแบบ ทั้ง ละครทวีี ละครเวที ภาพยนตร์ พิธีกร และร้องเพลง แต่สิ่งหนึ่งที่หนมุ่คนนี้ยังรัก และอยากทำาอยตู่ลอดเวลาคออการเป็น “นกัร้อง”

เชอ่อวา่มีคนจำานวนไม่นอ้ยที่รู้จักนักแสดงหนุ่มสมทบที่ชอ่อ ตี จากละคร และซีีรีย์ ที่มีให้เห็นอยา่งต่อเนอ่อง

ทุกปี แต่ก็มีอีกหลายคนที่ชอ่นชอบความสามารถในดา้นของการเป็นนักร้อง ทเี่ป็นจดุริ่มตน้ในการก้าวเข้าสู่วงการ บันเทิงของผู้ชายคนนี้ จากรายการเรียลลิต ี้ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีีซีั่นที่ 4

ตี๋ เป็นหนึ่งหนุ่มที่มีความเชอ่อ และมีความฝนั รักและชอ่นชอบในเสียงดนตรี ดว้ยการตั้งใจเข้าเรียนในคณะ

ศิิลปกรรมศิาสตร์ มหาวิทยาลัยศิรีนครนิทรวิโรฒ เอกดุริยางค์สากล เอกว้อยซี์ และเข้าประกวด AF ดว้ยความหวงั ที่อยากจะมีเพลงของตวัเอง ได้เหน็คนฟังมีความสุข และร้องตามได้

ถึงจะมีงานออ่นเข้ามาเจียดเวลาการทำางานในแต่ละวัน แต่ตี ก็ยังคงหาเวลามาทำาในสิ่งที่ตวัเองรักอย่างต่อ เนอ่อง จนบางครั้งตี มองว่า Single ที่ผา่นมา ตวัเองอาจไม่ได้ให้เวลา Focus ในสงิ่ที่ทำา เพอ่อให้มันออกมาสมบูรณ์ เต็มร้อยนัก 1 คำาสญัญาของตี นบัจากวนันี้ จะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ทำาในสงิ่ที่รัก และทุ่มเทกับมันอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่เพอ่อตัวเอง แต่เพอ่อทกุๆคน ที่มีความรัก และความฝันนรี้่วมกัน

ฝันดีแค่ไหน

Single ลา่สุด Style Medium POP Rock กับการทำางานร่วมกับ Producer คนใหม่ พี่ปุ๊ย-ดุสติ ตันสกลุ ผู้เคยฝากฝีมออการทำางานให้กับศิิลปินดังมาแลว้หลายคน อาทิ ต้น ธนษิิต, Masketeers, โอ ปวีร์ บอกเล่าเนอ้อหาโดนๆ ระหวา่งโลกแห่งความจริง กับเรอ่องราวในความฝนั บางครั้งคนเราก็เลออกที่จะอยู่กับความฝนั ด้วยเหตผุลง่าย ๆ ที่วา่ ความจริงมันโหดร้าย แตค่วามฝนั มันทำาให้มีความสุข ฝนั จินตนาการทสี่ร้างเรอ่องราวในสิ่งที่เราสามารถปรุ่งแต่งได้ อยากให้มี หรออเป็นไปได้ทุกอยา่งตามที่ใจ เราต้องการในทุกเรอ่อง แม้แต่ความรัก ทไี่ม่มีใครสามารถออกแบบมันได้ แตค่วามฝนัก็เป็นเพียงแค่ความฝัน เมอ่อสดุท้ายสงอ่ที่เราต้องเผชิญอยู่ คออโลกแห่งความจริง โลกทเี่ราไม่ สามารถกำาหนด หรออขีดเสน้ทางชีวิตให้กับตัวเองได ้ดงันั้น ถา้ความจริงมันทุกข์ สิ่งทคี่วรทำาก็คออต้องอยู่กับมนัให้ ได้ แลว้ค่อยไปหาความสุขกับสิ่งที่ฝัน