ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ ตามแผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ห้องศาลาไทย บอลรูม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ

     โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ (TICTA) สมาคมขนส่งแหลมฉบัง LCTA สมาคมโลจิสติกส์ EEC  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก ETA ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ (BSAA) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ (MLI) กรมเจ้าท่า และ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม การประชุม

     ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักของการดำเนินโครงการแผนงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท่าเรือประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของกิจกรรมแผนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และกลยุทธ์ที่ 6.1 การพัฒนาการงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้จัดการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการฯ ตามแผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการในครั้งนี้ ที่เป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาผลการปฎิบัติงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม ว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้  เพื่อให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง บริหารงาน การปฏิบัติการด้านเรือและสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล และตามระเบียบข้อบังคับของการท่าเรือฯ อีกทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารการท่าเรือฯ ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ รวมทั้ง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินการประกอบกิจการท่าเทียบเรือ และขอให้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการท่าเรือฯ ต่อไป

     สำหรับการประชุมครั้งนี้  มีการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการของท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ 1. ระบบสาธารณูปโภค ท่าเรือแหลมฉบัง 2. การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ และแอ่งจอดเรือ 3. การจัดการตู้สินค้าตกค้าง (Long Stay) ออกจากเขตปฏิบัติการท่าเทียบเรือ 4. ปัญหาฝุ่นละออง/ดอกหญ้า ติดรถยนต์ส่งออก 5. การแก้ไขปัญหาจราจรแออัดในบางช่วงเวลา ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

     ตลอดเวลาการประชุม มีการแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และการท่าเรือฯ ได้ชี้แจงข้อมูล ความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS