ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

     เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

     ในโอกาสที่คณะเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสรุปโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อปฏิบัติงาน จัดทำวิจัย หรือสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยี/ยุทโธปกรณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน 

      ทั้งนี้ นายวีรชาติ พุทธรักษา บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาต่างๆ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องความมั่นคง และความปลอดภัยในด้านต่างๆ ที่จะสามารถบูรณาการร่วมกันได้ ในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS