ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอรรจน์  ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology and Use of the Sea 2023 (SEA the Future 2023) 

     โดยคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในงานวิจัยและสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเกี่ยวกับพาณชยนาวี โดยมีประเทศชั้นนำส่งงานวิจัยเข้าร่วมกว่า 10 ประเทศ และเพื่อสร้างความรู้ในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นายอรรจน์  ตันติเวชกุล บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     จากนั้น คณะฯ เข้าเยี่ยมชมการทำงานในภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง โดยมีนายอรรจน์  ตันติเวชกุล เป็นผู้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS