ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง ในส่วนงานของการกำหนดการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั่น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพื่อดำเนินโครงการร่วมลงทุนฉบับใหม่อู่เรือบริเวณแหลมฉบัง ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 (พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ)  สำหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท และเพื่อดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 

     งานนี้ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายรวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนโดยรอบพื่นที่โครงการ ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุกและกระจายวงกว้าง เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ รับทราบในทิศทางตรงกัน เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อย ของการดำเนินโครงการต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS