ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาตามข้อรับแจ้ง

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกอ งบริหารงานทั่วไป นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนของ กิจการร่วมค้า CNNC ผู้รับจ้างงานก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนงานที่ 1) และผู้แทนผู้รับจ้างควบคุมงาน งานก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรีและคณะทำงานฯ

     ในโอกาสจัดประชุมของคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาตามข้อรับแจ้งจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและสาขาพัทยาว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 บริเวณริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับการขยายท่าเทียบเรือแหลมฉบัง และเพิ่มขีดความสามารถการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งการดำเนินการต้องได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดตามที่กฏกระทรวงฉบับที่ 63 ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงกำหนดการประชุมและลงพื้นที่สำรวจ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS