ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

     ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บรักษาและสืบค้นข้อมูลในภายหลัง รวมทั้งเป็นการประหยัดเวลา กระดาษ และสถานที่จัดเก็บเอกสาร การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งเป็นพนักงาน ทลฉ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเอกสารการประชุมให้กับผู้บริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงาน หรือเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน หรือทำหน้าที่ในการเชิญประชุมต่างๆ

     โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติทดสอบใช้ระบบการประชุมฯ โดยมีวิทยากรการบรรยายจาก กทท. ได้แก่ 1.นายยอดรัก กรวิรัตน์ หัวหน้าแผนกระบบงานสารสนเทศ กองพัฒนาระบบงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายวิศวกรรม 2.นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์ หัวหน้าแผนกรับส่งและโต้ตอบ กองกลาง ฝ่ายอำนวยการ 3. นางสาวโศจิรา จารุศิริจินดา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกธุรการ ฝ่ายอำนวยการ 4. นายเมธี วัฒนะเมธานนท์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 แผนกระบบงานสารสนเทศ กองพัฒนาระบบงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายวิศวกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ทลฉ.

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS