HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในงานพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแห

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในงานพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหบมฉบัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อมีประสบการณ์ และการฝึกภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นและเตรียมการเข้าสู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) และในงานพิธีมอบเงินในครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันการ Story telling และได้รางวัลในกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภาคกลางและภาคตะวันออกและมอบ Certificate ให้กับครูต่างชาติผู้ทำการฝึกนักเรียน และนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่...

ด.ญ.ทรัพย์เจริญ ผิวผ่อง ระดับชาติ เหรียญเงิน /ระดับเขต เหรียญทอง จากโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ระดับชั้น ม.1 -ม.3

ด.ญ.สุภัสสรา สุวรรณชาติ ระดับชาติ เหรียญเงิน/ระดับเขต เหรียญทอง จากโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ระดับชั้น ม.1-ม.3
 

ระดับเขต ป.4-ป.6 ได้แก่
1. ด.ญ.ฉัตรอาภา มาดี เหรียญทอง
2. ด.ญ.นรินทร์ โสภา เหรียญเงิน
3. ด.ญ.สุจิตตรา วัฒนพิทักษ์สกุล เหรียญเงิน
4. ด.ช.ธนพงษ์ คงภักดี เหรียญเงิน
ระดับเขต ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้แก่ ด.ช.สิทธิชัย มีพันธ์ เหรียญทองแดง