HOTSPOT
ทลฉ. บรรยายสรุปกิจการให้กับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง