HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุม 1อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง