HOTSPOT
ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย. October 24 at 4:16 PM ·

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับคณะจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดหลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาต่างๆ กระบวนการ พิธีการต่างทางด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาท่าเทียบเรืออีกด้วย