HOTSPOT
ทลฉ. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในการทำงานด้านต่างๆขององค์กร รวมทั้ง เรื่องการบริหาร การจัดการ การพัฒนา และ EEC อีกด้วย