HOTSPOT
โรงเรียนบุญจิตวิทยา เข้าดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ภายนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาล