HOTSPOT
นักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 37 ดูงาน ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.)” รุ่นที่ 37 ที่เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุปกิจการ และโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง และ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง สำหรับการดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย