HOTSPOT
รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 1 ประชุมฯ ณ ทลฉ

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ พร้อมด้วย เรือโท ภูวิภพ ทองท่าฉาง ผู้อำนวยการกองการท่า และเรือเอก ปรัชญา เอกโพธิ์ หัวหน้าแผนกบริการท่า กองบริการ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ปพน หาญไพบูลย์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล.เขต 1) พร้อมคณะ ในการเข้าร่วมประชุมหารือแผนเผชิญเหตุของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 2 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง บรรยายภารกิจของ ศรชล. และร่วมกันหารือแผนเผชิญเหตุต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย