HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาจราจรฯ ภายใน ทลฉ.

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบัง สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี

     ชมรมผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแหลมฉบังและระยอง และ สมาคมขนส่งภาคตะวันออก โดยท่าเรือฯ ได้แจ้งแผนการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดของถนนภายในท่าเรือฯ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับรถบรรทุกสินค้า กำหนดแผนด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การขอความร่วมมือหน่วยงานในที่ประชุมให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในพื้นที่ลานจอดพักรถ 70ไร่ เพื่อใช้เป็นจุดตรวจสอบเอกสารและจัดคิวรถบรรทุกตู้สินค้าก่อนเข้าไปยังท่าเทียบเรือ

     สำหรับปัญหาการจราจรภายในท่าเรือฯ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ได้กล่าวว่า เพื่อให้การพัฒนาการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือฯ มีความเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการให้บริการของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้ให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนำส่งข้อมูลจำนวน10 รายการมายังท่าเรือฯ รวมถึงการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในระบบ Truck Queuing System มาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีผู้ใช้บริการในระบบดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือฯ พร้อมทั้ง จะได้นำแนวทางการแก้ไขประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป