HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ชี้แจงรายละเอียดจากการดำเนินการลงพื้นที่บริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1

    เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง แจ้งว่า จากการดำเนินการลงพื้นที่บริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (BASIN 1) เมื่อวานนี้ (27 พฤษภาคม 2562) นั้น ขณะนี้ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด (A0) บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (A1) บริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด (B1) และบริษัท เอเวอร์กรีน เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด (B2) สามารถมีเรือเข้าออกได้เกือบปกติแล้ว และขอเรียนชี้แจงว่า ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทางน้ำ ไม่ได้มีประกาศ ในการห้ามเรือเข้าเทียบท่า เพียงแต่แค่ขอความร่วมมือในการตรวจสอบสิ่งของที่อยู่ใต้น้ำก่อน เพื่อความปลอดภัยของเรือและจะดำเนินการเคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จภายใน 12.00 น.ของวันที่ 28 พ.ค. 62
ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีมาตรการ ที่จะดำเนินการต่อไปดังนี้


1. มาตรการแก้ไขเยียวยาและลดผลกระทบขณะเกิดเหตุ 
⁃ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ ชุมชน โรงพยาบาล ในทันที
⁃ เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนผู้ประสบเหตุ
- รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นทั้งหมดก่อน
2. มาตรการฟื้นฟู และเยียวยาภายหลังเกิดเหตุ
- ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง
- ตั้งคณะทำงานในการพิจารณาการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีผู้แทน ท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด สายเรือ KMTC และชุมชน เพื่อดำเนินการดังนี้
2.1 ประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และ ผู้แทนสายเรือ KMTC พิจารณาผลการเยียวยาตามกรณีที่เกิดขึ้น
2.2 -รับข้อร้องเรียนจากเทศบาล 
⁃ -ท่าเรือแหลมฉบัง คัดแยกประเภทผลกระทบ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านทรัพย์สิน
⁃ -เชิญเทศบาล ตำรวจ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ประชุมหารือ ชี้แจงผลการพิจารณาการเยียวยา 
2.3 พิจารณาประเมินค่าเสียหาย 7 วันทำการ หลังจาก 7 วันเริ่มดำเนินการตามมาตรการเยียวยา ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
3.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ โดย ท่าเรือแหลมฉบัง กรมควมคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ายื่นเรื่องที่ “ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง” ภายในที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.