HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขและควบคุมสถานการณ์

     เมื่อเวลา 17.00 น. เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง แจ้งว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2) ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน (INCIDENT COMMAND SYSTEM : ICS) โดยรถดับเพลิงของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมหน่วยงานสนับสนุน ได้เข้าควบคุมเพลิง จนสงบแล้ว และจากการประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 1 ทัพเรือภาคที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง สายเรือ KMTC และบริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ในการนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดเตรียมบูม หากเกิดกรณีที่มีน้ำมัน หกลงทะเล ส่วนเรื่องของพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้น ได้มีการกั้นบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุดังกล่าว เพื่อให้เจ้าพนักงานจากกองพิสูจน์หลักฐานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ เพื่อพิสูจน์ สืบทราบ หาสาเหตุ และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
     ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ลงพื้นที่ เพื่อแจกหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และท่าเรือแหลมฉบัง ยังได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโรงพยาบาลต่างๆ อีกด้วย
โดยเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ “ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง” เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งท่าเรือแหลมฉบัง ในการดำเนินการต่อไป โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จนถึงเวลา 18.00 น. และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น