HOTSPOT
ทลฉ.ร่วมงานประชุมท่าเรือพี่น้อง ครั้งที่ 12.

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (สายวิศวกรรม) เข้าร่วมประชุมท่าเรือพี่น้อง ครั้งที่ 12 ระหว่างท่าเรือคิตาคิวชู และท่าเรือแหลมฉบัง ณ เมืองคิตาคิวชู ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้ง เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ที่ระลึกท่าเรือพี่น้อง ที่ท่าเรือคิตาคิวชูได้ดำเนินการปรับปรุง เพื่อใช้ในการประชุมครั้งนี้ และเข้าร่วมพิธีลงนามยืนยันบันทึกข้อตกลงความร่วมกัน โดย Mr Jin Kimoto ,Chief Executive Seaport and Airport Bureau of Kitakyushu เป็นประธานของฝ่ายท่าเรือคิตาคิวชู ณ โรงแรม Premier Hotel Mojiko ในการนี้ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (สายวิศวกรรม) เข้าร่วมสัมมนากับสายการเดินเรือของประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้บริการระหว่างท่าเรือคิตาคิวชู และท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง นางกาญจนา แก้วทอง ผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย