HOTSPOT
รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน ในการเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8 และโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ของสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง โดย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ บูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ และทำความสะอาดรอบพื้นที่ป่าชายเลน ให้มีความสมบูรณ์ สะอาดปลอดภัย คงไว้ซึ่งป่ายชายเลนแหลมฉบังที่สวยงาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาศึกษา เยี่ยมชมป่าชายเลนแหลมฉบัง โดยมี ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงานด้วย