HOTSPOT
ทลฉ.จัด พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีโรงเรียนที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และโรงเรียนอนุบาลบางละมุง รวมเป็นเงิน 3,150,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ประธานชุมชน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการดังกล่าว ท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ท่าเรือแหลมฉบังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศในการคิด อ่าน และสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) อีกด้วย