HOTSPOT
เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ H.E.LYU JIAN เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และคณะ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายที่สำคัญซึ่งรวมถึงพัฒนาการของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : EASTERN ECONOMIC CORRIDOR) โดยมี นางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล นางกาญจนา แก้วทอง ผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง