HOTSPOT
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศคู่เจรจาของประเทศสมาชิกอาเซียน

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง และ นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศคู่เจรจาของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอาเซียน พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายที่สำคัญซึ่งรวมถึงพัฒนาการของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : EASTERN ECONOMIC CORRIDOR