HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานและเข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย

     ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานและเข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสัมมนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 โดยมีการฟังบรรยาย เรื่องบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่อระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องโถงนิทรรศการ และศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี